تعامل و هم انديشي سازمان هواشناسي استان و توزيع نيروي برق مازندران پيرامون مديريت بحران

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق مازندران، جلسه مشتركي بين سازمان هواشناسي مازندران با شركت توزيع نيروي برق مازندران در راستاي توسعه هواشناسي كاربردي با معاونان، مديران و روساي ادارات توزيع برق مازندران برگزار شد.

مهندس شهابي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران در خصوص اهميت و جايگاه هواشناسي و نياز به دانستن وضعيت جوي به منظور آمادگي هرچه بيشتر در هنگام بروز پديده جوي مطالبي بيان داشت.

در ادامه رضوي مدير كل هواشناسي مازندران در ارتباط با تغيير اقليم و متعاقب آن تغيير در رويه بارش، شدت، زمان و مكان بارش و نيز پيامدهاي آن كاهش حجم ذخاير آبي مازندران، افزايش دما در سال ها و ماه هاي اخير، نياز فزاينده مشتركان توزيع برق به استفاده از ادوات سرمايشي و نهايتاً فشار به ايستگاه هاي توزيع برق را در پي خواهد داشت.

وي همچنين در ارتباط با نحوه صدور پيش بيني ها، اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي مطالبي ارائه كرد و به منظور استفاده هر چه مطلوبتر خدمات هواشناسي، اپليكيشن هواشناسي مازندران را معرفي كرد همچنين طرفين بر انعقاد تفاهم نامه و ضرورت انجام فعاليت‏هاي تحقيقاتي مشترك، جهت شناسايي مناطق مختلف استان از لحاظ نيازهاي گرمايشي و سرمايشي كه به عنوان شاخص اقليمي معرف پتانسيل مصرف انرژي استان خواهد بود و كمك به برنامه ريزان در اين زمينه خواهد كرد تاكيد كرد.

در پايان جلسه نيز، اعضاء جلسه پرسش هايي در خصوص نحوه فعاليت هواشناسي، صحت پيش بيني ها و تغيير اقليم مطرح كردند كه مهندس رضوي پاسخگوي آنان بود.

کد خبر : 83607
تاریخ : سه شنبه ، ٢١ شهریور ١٣٩٦ ١١:٥٢