سرپرست دفتر نظارت بر توزيع توانير خبرداد

دسترسي توانير به جغرافياي خاموشي هاي برق كشور

سرپرست دفتر نظارت بر توزيع توانير گفت: با يكپارچه سازي منابع اطلاعاتي در شركتهاي توزيع برق، دسترسي توانير به به جغرافيايي كليه خاموشي هاي برق كشور امكان پذير شد.

مهندس مسعود صادقي خمامي دراين خصوص به پايگاه خبري توانير گفت: در شركتهاي توزيع برق به دليل حجم بالاي اجزاء و بانكهاي اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف، و نيازمندي ها و كاربردهايي كه واحدهاي مختلف براي پردازش اطلاعات دارند جزيره هاي اطلاعاتي زيادي ايجاد شده است. اطلاعات موجود در اين جزيره ها همپوشاني زيادي با يكديگر دارند زيرا همگي مدلي از اجزاء شبكه توزيع برق هستند كه از منظرهاي مختلف ايجاد شده اند.
سرپرست دفتر نظارت برتوزيعتوانير اظهارداشت: بررسي ها نشان داد كه در سطح شركت هاي توزيع از 6 نرم افزار اطلاعاتي استفاده مي شود كه هركدام كاركردهاي خاص خود را دارند.
صادقي با بيان اين كه اين تفاوت در مدل داده كه براي استفاده مشخصي ايجاد شده از نقطه نظر سيستمي مسائل و چالشهاي زيادي را بدنبال دارد، اضافه كرد: اين تناقض به علت نياز هر فرايند به بخشي از اطلاعات است. مثلا واحد مشتركان نياز دارد درهر سيكل قرائت كنتور اطلاعات دقيقي از آدرس مشتركان و ميزان مصرف آنها داشته باشد، واحد اتفاقات برق تلاش مي كند شماره تلفن، آدرس و موقعيت الكتريكي مشترك در شبكه را براي رفع خاموشي مشتركان در دسترس داشته باشد و واحد طراحي تمايل به بررسي ظرفيت يك مسير تعذيه، براي ارائه طرح در يك نقطه دارد.
صادقي با اشاره به اين كه توانير با شناسايي اين مشكل، در جهت يكپارچه سازي منابع اطلاعاتي در شركتهاي توزيع برق حركت كرد، گفت: بر اين اساس دفتر نظارت بر توزيع – معاونت هماهنگي توزيع موفق به كسب تجارب موفق شركت هاي توزيع نيروي برق و حوزه ستادي توانير شد و در اين راستا از پشتيباني فني گسترده دفتر مهندسي توزيع و بخش GIS نيز استفاده كرد.
وي ادامه داد: درهمين خصوص به واسطه آن با پايبندي به اصول فوق سامانه GIS، مديريت خاموشي، AVL، مركز تماس و نرم افزار مشتركان ، به صورت عملياتي در مدل يكپارچكي منابع اطلاعاتي شركت كرده اند و از مزاياي آن نيز بهره مند گشده اند.
صادقي تاكيد كرد: اين مدل بصورت كاملا موفق در چند شركت توزيع نيروي برق با موفقيت پياده سازي شده و در حال توسعه به ساير سيستمهاي نرم افزاري از جمله PM است.
سرپرست دفتر نظارت برتوزيع توانير همچنين به بيان برخي از دستاوردهاي حاصل از طرح يكپارچه سازي منابع اطلاعات شركت هاي توزيع پرداخت و گفت: با انجام اين طرح، موقعيت الكتريكي و جغرافيايي كليه خاموشي ها ثبت و محدوده كليه خاموشيها به صورت لحظه اي قابل رويت مي شود.
صادقي ادامه داد: بهره برداري بهينه از منابع اكيپهاي عملياتي، افزايش دقت دسترسي به شاخصهاي قابليت اطمينان شبكه، دسترسي مكاني به سوابق و گزارشات مربوط به خاموشي ها، دريافت گزارشات وضعيت بار و ولتاژ ترانسها به صورت مكاني و شناسايي موقعيت الكتريكي مشتركان پيام خاموشي مرتبط براي هر مشترك در مركز تماس از ديگر دستاوردهاي طرح يكپارچه سازي منابع اطلاعات شركت هاي توزيع به شمار مي رود.

خاطرنشان مي سازد، درهمين خصوص مطلبي به قلم مهندس صادقي سرپرست دفتر نظارت برتوزيع توانير بر روي سايت خبري توانير بارگذاري شده است كه در صورت تمايل مي توانيد با كليك دراينجا، به اصل مطب با جزئيات بيشتر، دسترسي داشته باشيد.

کد خبر : 83564
تاریخ : سه شنبه ، ١٤ شهریور ١٣٩٦ ٠٩:١٢