مديرعامل توانيرتاكيد كرد

افزايش صنايع همكار در برنامه هاي پاسخگويي بار/ هدف گيري حداقل سه هزار مگاواتي كاهش پيك مصرف در تابستان امسال

مديرعامل شركت توانير اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار را توجيه پذير عنوان و بر لزوم اجراي پيشنهادهاي ارايه شده به منظور افزايش تعداد صنايع همكار و كاهش نياز مصرف شبكه سراسري در تابستان 96 تاكيد كرد.

در پي انتشار مجموعه نتايج عملكرد برنامه پاسخگويي بار صنايع (15 خرداد لغايت 15 شهريور 95)، مديرعامل شركت توانير اجراي اين برنامه را با توجه به نتايج ارزيابي اقتصادي، كاملا توجيه پذير عنوان و بر لزوم اجراي پيشنهادهاي ارايه شده به منظور افزايش تعداد صنايع همكار و كاهش نياز مصرف شبكه سراسري در تابستان 96 تاكيد كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس كردي مديرعامل شركت توانير با اشاره به ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي برنامه پاسخگويي بار صنايع كه براساس مستندات دريافتي از شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق كشور تنظيم شده، از كاهش 743 مگاوات از نياز مصرف شبكه سراسري در روز اوج بار سالانه كشور (30/4/95) و كاهش نياز مصرف همزمان معادل 1024 مگاوات در روز 23/5/95 خبر داد و اظهار داشت: «نتايج ارزيابي اقتصادي انجام شده، اجراي برنامه را كاملاً توجيه مي كند لذا به منظور افزايش تعداد صنايع همكار و كاهش نياز مصرف شبكه طي تابستان سال 96 لازم است پيشنهادهاي ارايه شده در گزارش مزبور اجرا و نتايج در قالب گزارشهاي 15 روزه براي دبيرخانه كاهش پيك بار شركت توانير ارسال شود.»
گفتني است دفتر مديريت مصرف و خدمات مشتركين شركت توانير به عنوان مجري برنامه پاسخگويي بار مشتركان صنعت برق با انتشار گزارشي جامع تحت عنوان مجموعه نتايج عملكرد برنامه پاسخگويي بار صنايع (شامل طرح تعطيلات و تعميرات صنايع) كه در بازه زماني 15 خرداد لغايت 15 شهريور 95 از سوي شركتهاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق كشور اجرا شد، ضمن ارايه ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي، مقايسه اي از عملكرد اجراي برنامه طي سالهاي گذشته ارايه و پتانسيل اجراي برنامه حداقل به ميزان 3 هزار مگاوات كاهش نياز مصرف همزمان با پيك سالانه شبكه سراسري را مورد تاكيد قرار داده است.
در اين گزارش آمده «بررسيهاي انجام شده در صنايع مختلف كشور به ويژه صنايع با ديماند يك مگاوات و بالاتر نشان مي دهد يكي از راهكارهاي اصلي، مهم و مطرح براي كنترل و كندكردن رشد سريع مصرف كه متضمن تامين برق مطمئن و جلوگيري از افزايش بي رويه توسعه تاسيسات توليد، انتقال و توزيع محسوب مي شود، استفاده از پتانسيل صنايع و جلب همكاري آنها جهت اجراي برنامه هاي مديريت مصرف و مديريت بار است.»

سايت خبري توانير در همين خصوص گزارش هاي بيشتري را در روزهاي آينده ارسال خواهد كرد.

کد خبر : 82098
تاریخ : شنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٦ ١٥:٠٩