بهمن 93- همايش مميزي صنعت برق ايران برگزار شد

از مميزي يكپارچه تا مميزي و ارزيابي يكپارچه در صنعت برق؛ از انطباق تا تعالي، مسيري امن به سوي موفقيت پايدار

همايش مميزي صنعت برق با شعار «از مميزي يكپارچه تا مميزي و ارزيابي يكپارچه در صنعت برق؛ از انطباق تا تعالي، مسيري امن به سوي موفقيت پايدار» در روز يكشنبه 26 بهمن 1393 با حضور بيش از 800 تن از همكاران صنعت برق در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد

در ابتداي اين همايش جناب آقاي مهندس رضائي، رئيس محترم كميته مميزي صنعت برق موارد زير را ارائه نمودند:

مدل مفهومي، طراحي و اجراي فرآيند، اهداف و نتايج و مدل راهبري.

در بخش دوم همايش و پس از ارائه گزارش رئيس محترم كميته مميزي صنعت برق، جناب آقاي مهندس حائري، رئيس محترم هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير ضمن تشكر از زحمات صورت گرفته، نكاتي را در خصوص ادامه راه اين فرآيند و ضرورت پرداختن به آن ايراد فرمودند. از جمله به اين موضوع اشاره داشتند كه از كميته مميزي صنعت برق انتظار مي رود در ادامه راه، با گسترده كردن دامنه اجرايي فرايند و ورود به عرصه ارزيابي و مميزي يكپارچه، به منظور پيگيري دو مقوله كارايي و اثربخشي به شكل توأم، زمينه ساز دستيابي به موفقيت هاي قابل توجه اي در صنعت برق گردد.

در بخش پاياني نيز جناب آقاي صاحبي، دبير محترم كميته مميزي صنعت برق به ارائه موارد زير پرداختند:

دستاوردها، اقدامات آتي، مكانيزم گزارش نتايج مميزي، انتظارات دبيرخانه، بخش دوم نتايج و راهنماي شركت در نظرسنجي.

کد خبر : 75816
تاریخ : شنبه ، ٠٢ اسفند ١٣٩٣ ١٩:٣٧
تعداد بازديد : ١١٩٥