فروردين 93- همايش مميزان صنعت برق ايران برگزار شد

ساماندهي و اجراي صحيح قوانين و آيين نامه ها، هدف اصلي مميزي صنعت برق

همايش مميزان صنعت برق ايران با برپايي آموزشهاي عمومي و اختصاصي مبتني بر مميزي بومي صنعت برق، طي 2 روز در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، در آيين گشايش همايش مميزان صنعت برق ايران كه با حضور مهندس مهاجري معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني، مهندس حائري مديرعامل شركت توانير، مهندس رضايي معاون منابع انساني و تحقيقات توانير، مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع توانير و مديران كل دفاتر منابع انساني، تحقيقات، مجامع، حقوقي، فن آوري اطلاعات، روابط عمومي، مهندسي توزيع و جمعي از خبرگان و مميزان صنعت برق كشور برگزار شد، مهندس مهاجري با تاكيد بر لزوم ساده سازي فعاليتها، مميزي اجراي بخشنامه ها، آيين نامه ها و ضوابط و مقررات در شركتها و حركت به سمت بهبود را حايز اهميت دانست و با قدرداني از تلاشهاي شركت توانير (معاونت منابع انساني و تحقيقات) در اين خصوص اظهار داشت: اميدوارم اين حركت كه به دست شما در صنعت برق آغاز شده است حتماً با اظهارنظر تحليلي در موضوعات مختلف و حركت در مسير اصلاح همراه باشد.
معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني اظهار داشت: از جمله اهداف ما كسب اطمينان از تحقق و اجراي درست قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه ها و ساماندهي شيوه هاي اجراي قوانين، آيين نامه ها و دستورالعملها است و چه بسا بدون انجام مميزي، اصلاح نيز امكانپذير نخواهد بود.
در اين مراسم مهندس حائري مديرعامل شركت توانير با اشاره به اهميت دستورالعملها، ضوابط و مقررات ابلاغي در هماهنگي و يكپارچگي عناصر صنعت برق، مميزي در صنعت برق را از 2 منظر شرايط فعلي و فضاي پيش رو مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در فضاي فعلي اين موضوع با نگاه حصول اطمينان از ميزان اجرا و تحقق دستورالعملها و ضوابط ابلاغي مورد توجه قرار دارد.
مهندس حائري با تاكيد بر اينكه فضاي پيچيده صنعت برق نياز به شفاف سازي و ساده سازي دارد، لازمه اين امر را اجراي درست ضوابط و قوانين عنوان كرد.
وي در تبيين الزامات و دستاوردهاي مميزي در فضاي فعلي به 10 محور اشاره كرد و اولين دستاورد مميزي را شفاف سازي و عملكرد يكپارچه صنعت برق در برابر قوانين و دستورالعملها دانست.
سهولت بخشي در فعاليتها و ايجاد نظم و انظباط كاري، استفاده بهينه از منابع شركت، جلوگيري از تضييع منابع و امكانات، جلوگيري از فساد اداري، جلوگيري از سوء استفاده از قدرت و امكانات، پاسخگويي شفاف و سريع، حاكميت نظم بر سازمان، انتقال تجارب شركتها به يكديگر و ارتقاء سطح مديريت شركت از ديگر دستاوردهاي 10 گانه مميزي است كه طي اين نشست از سوي مهندس حائري بر آنها تاكيد شد.
مديرعامل شركت توانير فضاي فعلي صنعت برق كشور را فضاي خصوصي سازي، تغيير ساختار از عمودي به افقي، بنگاهداري و عدم تمركز ذكر كرد كه در اين فضا فعاليتهايي كه پيش از اين دولت بر پايه تعهد به مردم برعهده داشت، در قالب پروتكلهايي به بخش خصوصي منتقل مي شود.
وي تصريح كرد: تعهد ما زيرساخت اهدافمان است و به هيچ وجه تغيير نمي كند و براي اينكه از ارايه خدمات مناسبت تر به مردم اطمينان پيدا كنيم، نياز به دستورالعملهايي است كه در قالب پروتكلهاي ارتباطي با بخش خصوصي به اجرا درمي آيد و براي آنكه رفتار صنعت برق را در قالب بخش خصوصي ببينيم، نياز داريم دستورالعملها و ضوابط به طور مرتب مميزي شود و از اين رو تمامي فعاليتهاي شبكه برق با مردم مشخص و به صورت كدينگ شده، در قالب يك سري دستورالعمل ابلاغ مي شود.
وي با تاكيد بر اهميت كارايي و بهره وري اظهار داشت: فضايي كه به زودي بايد وارد آن شويم فضاي بهره وري و رقابت است و اين فضا در قالب پروتكلهايي كه بايد در زمانهاي خاص به وسيله شما مميزي شود، ارتقاء مي يابد تا وظيفه اصلي مان كه خدمت به مردم است را به درستي انجام دهيم.
در ادامه اين نشست مهندس رضايي معاون منابع انساني و تحقيقات توانير و رييس كميته مميزي صنعت برق كشور، اصلي ترين دغدغه متوليان صنعت برق در انجام مميزي را كسب اطمينان از اجراي درست ضوابط ابلاغي و يافتن مؤثرترين راهها و شيوه هاي اجرايي با اثربخشي بيشتر و هزينه كمتر عنوان كرد و افزود: يكي ديگر از ضرورتهاي مميزي، شناسايي تجارب و اقدامات برجسته و شاخص شركتها و گسترش آن در سطح ساير شركتهاي تابعه و وابسته است.
مهندس رضايي با اشاره به اجراي مميزي پايلوت در حوزه منابع انساني و تحقيقات در سال 90 گفت: در پي تشكيل كميته مميزي در سال 90، كار را از حوزه منابع انساني و تحقيقات و 4 دفتر زيرمجموعه آن در شركتهاي برق منطقه اي آغاز كرديم و پس از سازماندهي سياستگذاري مميزي در كميته و بررسي حوزه هاي مورد نظر، 5 حوزه در بخش منابع انساني طرح و محورهاي آن مشخص شد كه از مجموع محورهاي تعيين شده 37 مورد به تاييد رسيد.
مهندس رضايي با اشاره به آماده سازي حدود 900 نمودار در گزارش فاز اول كه در قالب لوح فشرده به شركتهاي برق منطقه اي و توانير ارايه شد افزود: وضعيت كلي صنعت برق در قالب 42 نمودار قرار گرفت و محورهايي كه نياز به كار بيشتر دارند مشخص شد.
وي افزود: نمودار وضعيت عملكرد و امتيازات شركتها به تفكيك 16 شركت برق منطقه اي و جايگاه آنها نسبت به ميانگين صنعت برق مشخص و به تعداد 672 نمودار شركتي احصاء و براي شركتهاي برق ارسال شد و پروژه هاي بهبود و نكات قوت هر يك از شر كتها را تهيه كرديم.
مهندس رضايي با تشريح اقدامات اين معاونت در جهت مميزي يكپارچه صنعت برق، از تشكيل 8 كميته تخصصي مميزي در بخشهاي توليد، توزيع، تحقيقات، امور مجامع و غيره خبر داد.
وي با اشاره به استفاده از مدل كاتر در راهبري مميزي صنعت برق، ابراز اميدواري كرد با انجام مميزي، هر يك از شركتهاي تابعه و وابسته صنعت برق از كتابچه راهنما برخوردار شوند كه در آن نقاط قوت و قابل بهبود شركت شناسايي و برنامه ها و پروژه هاي بهبود براي هر يك از شركتها مشخص مي شود.
مهندس رضايي همچنين از صادق صاحبي مدير كل دفتر منابع انساني و دبير كميته مميزي صنعت برق كه دستاوردهاي ارزشمند مميزي صنعت برق به پشتوانه فعاليتهاي ايشان و اعضاي كميته مركزي و دبيرخانه انجام گرفت، تقدير كرد.
در ادامه مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع توانير در ارتباط با موضوع مديريت مصرف برق و تعرفه ها اظهار داشت: در مرحله اول هدفمندي نرخ برق 43 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت پيش بيني شد و افزايش صورت گرفته براساس آن نرخ بوده كه با 24 درصد افزايش به 53 تومان رسيد و اين افزايش نرخ همچنان در مقايسه با قيمت تمام شده برق پاسخگو نيست.
وي در عين حال قيمت حاملهاي انرژي را در بهبود رفتار مديريت مصرف، تعيين كننده دانست و با اشاره به 10 درصد كاهش مصرف انرژي در مرحله اول هدفمندي (سال 90) افزود: در زمينه واقعي شدن قيمت برق 2 موضوع اصلي را پيگيري مي كنيم كه شامل تامين درآمد براي صنعت برق و اصلاح رفتار مشتركان از طريق اصلاح تعرفه ها است.
وي مديريت مصرف را يكي از اركان شاخص موضوع اقتصاد مقاومتي در صنعت برق عنوان كرد و صرفه جويي مصرف و كاهش شدت انرژي را از تاكيدات مقام معظم رهبري برشمرد كه در اين ارتباط در حوزه صنعت برق نظام نامه ها و كتابچه هايي تدوين شده است.
مهندس خوش خلق تعداد مشتركان صنعت برق در آخر سال 92 را حدود 30 ميليون مشترك ذكر كرد كه 23 ميليون مشترك در بخش خانگي قرار دارند و سهم مصرف مشتركان صنعتي 34 درصد، خانگي 31 درصد، كشاورزي 17 درصد، عمومي 10 درصد و روشنايي كمتر از 2 درصد است.
وي حداقل پيك در سال گذشته را 18800 مگاوات در روز عاشوراي حسيني و حداكثر پيك را 45693 مگاوات در تابستان ذكر كردكه در هر دو مورد، دشواريهاي كنترل شبكه افزايش مي يابد.
وي با اشاره به سير نزولي ارزش برق از سال 83 ، به مقايسه نرخ برق خانگي در مقايسه با ساير كشورها پرداخت كه نشان مي دهد نرخ برق خانگي در ايران پيش از اجراي قانون هدفمندي، كمترين نرخ در دنيا بود كه پس از اجراي اين قانون در مقايسه با نرخ 2 كشور ديگر بهبود يافت و همچنان در زمره كشورهاي داراي كمترين نرخ برق خانگي در دنيا قرار داريم.
مهندس خوش خلق متذكر شد: بهبود نسبي قيمت برق براي مشتركان تا 200 كيلووات ساعت مصرف ماهانه، حداكثر 3 هزار تومان و براي مشتركان تا 300 كيلووات ساعت مصرف حداكثر 7 هزار تومان افزايش را در پي دارد كه در مقايسه با ساير هزينه ها در سبد خانوار عدد قابل توجهي نيست و از طرفي سهم هزينه برق در سبد هزينه هاي صنايع نيز بسيار ناچيز است به طوريكه سهم برق در صنعت خودروسازي به ازاي توليد هر خودرو فقط 8 هزار تومان است.
وي با اشاره به اينكه حدود 65 درصد قيمت تمام شده برق صرف احداث تاسيسات زيربنايي، 24 درصد براي سوخت و كمتر از 15 درصد صرف هزينه هاي جاري مي شود متذكر شد: در صورتيكه مصرف كنندگان با مصرف بيشتر، سرمايه گذاري بيشتري را براي توسعه تاسيسات به ما تحميل كنند بايد هزينه آن را بپردازند.
مهندس خوش خلق ابراز اميدواري كرد صنعت برق با تمهيدات مديريت بار و مديريت مصرف انرژي به ويژه طرح ملي ذخيره عملياتي صنايع براي مشتركان صنعتي بالاي يك مگاوات و استمرار طرح تعطيلات و تعميرات سالانه صنايع، تابستان آينده را بدون اعمال محدوديت پشت سر بگذارد.
در ادامه اين مراسم صادق صاحبي مدير كل دفتر منابع انساني و دبير كميته مميزي صنعت برق به تبيين موضوعات مهم در اجراي مميزي صنعت برق در قالب آموزش عمومي مميزي پرداخت.
وي با اشاره به نقش پراهميت كارگروههاي تخصصي مميزي صنعت برق مشتمل بر معاونان و مديران كل دفاتر توانير و نمايندگان آنها در اين كميته ها كه اصلي ترين بار مديريتي در سازماندهي و تنظيم محتوا را برعهده داشتند، از هدايت و حمايت مديرعامل شركت توانير و معاون منابع انساني و تحقيقات قدرداني كرد و مميزي در صنعت برق را به عنوان فرايندي سازمان يافته و درون زا حائز اهميت دانست.
وي رويكرد مميزي شركتهاي زيرمجموعه را رويكردي در جهت ارتقاء سطح كيفيت فعاليت شركتها و بهسازي اقدامات و رويه هاي مدنظر عنوان كرد و تمامي اقدامات مربوط به فرايند مميزي براساس مدل تدوين شده را منطبق با نيازهاي صنعت برق دانست كه بايد در تمامي حوزه ها به طور يكپارچه و با متدولوژي يكسان انجام پذيرد.
صادق صاحبي با اشاره به اهميت آموزش مميزان در حوزه هاي مختلف از ارايه آموزشهاي عمومي و اختصاصي در اين گردهمايي 2 روزه خبر داد. وي با ارايه توصيه هاي دبيرخانه كميته مميزي صنعت برق به حاضران، موضوعاتي را در ارتباط با حين اجرا و جريان مميزي و قبل و بعد از آن مطرح و به تشريح عوامل شكست در مميزي و اخلاق حرفه اي مميزان پرداخت.
در ادامه اين گردهمايي، آموزشهاي تخصصي مميزان در سالنهاي كارگاهي مستقر در پژوهشگاه نيرو برگزار و اين آموزشها تا پايان روز دوم همايش ادامه يافت.
کد خبر : 73271
تاریخ : شنبه ، ٣٠ فروردین ١٣٩٣ ٠٩:١٨