تشريح عملكرد برق كهگيلويه و بويراحمد در زمينه GIS

تهيه پايگاه اطلاعاتي مكاني و توصيفي، اندازه گيري فاصله عوارض مختلف از يكديگر و از ديگر عوارض از قبيل گسلها، ايجاد نقشه هاي محدوديت براي عوارض مختلف از جمله پستها، نيروگاهها و ...، امكان ترسيم مناطق حائل و حريم پيرامون عوارض مورد نظر ،مسير يابي بهينه خطوط انتقال، مكان يابي مناطق مناسب جهت احداث نيروگاهها، پستها، تاسيسات جديد، مديريت اتقاقات شبكه انتقال نيرو، مديرت بحران و ريسك شبكه برق، و...از جمله كاربردهاي از جمله كاربردهاي GIS در صنعت برق به شمار مي رود.
به گزارش پايگاه خبري توانيرمعاون مهندسي وبرنامه ريزي شركت توزيع نيروي برق كهگيلويه و بويراحمددر خصوص فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه استقرار سامانه GISگفت: فعاليت هايي در خصوص تشكيل كارگروه GIS درسطح شركت، ايجاد سايت GIS ، انعقاد قرارداد مشاوره ونظارت واستقرار ناظر مستقيم صورت گرفته است.
ابوذر بزرگواري با بيان اينكه در"حوزه داده" برداشت اطلاعات كليه شبكه هاي فشار متوسط و پست هاي توزيع طي سال هاي 87 و 88 به عنوان اولين فاز اجرايي پروژه انجام شده است، گفت: ورود اطلاعات در محيط نرم افزاراوليه، بروزرساني اطلاعات شبكه هاي فشارمتوسط با بهره گيري از توان شركت هاي پيمانكار واخذ نقشه هاي پايه شهري از سازمان نقشه برداري كشور نيز انجام شده است.
بزرگواري گفت: برداشت اطلاعات شبكه هاي فشارضعيف شهري و روستايي نيز ازسال 89 آغاز و اكنون با 80درصد پيشرفت فيزيكي درحال انجام است.
معاون مهندسي وبرنامه ريزي شركت با بيان اينكه انتقال اطلاعات شبكه هاي فشارمتوسط و پست هاي توزيع ازمحيط نرم افزار اوليه به محيط نرم افزار smallworld نيز اكنون با 70درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام است، ياداور شد: استقرار ديتابيس نرم افزاربرروي ervre ، ارتقاي سيستم هاي سخت افزاري كاربران GIS وبرگزاري دوره هاي آموزشي نرم افزارsmallworld ازديگر اقدامات صورت گرفته در اين زمينه به شمار مي رود.
برپايه اين گزارش بهره برداري و توسعه صنعت برق كشور در جهت افزايش بازدهي و بهره وري از شبكه سراسري برق و تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق و تامين نياز مشتركان، لزوم به خدمت گيري يك تفكر سيستمي، جامع و بهينه در صنعت برق را روز به روز با اهميت تر مي سازد.
از طرف ديگر، با توجه به ماهيت مكان مرجع بودن اطلاعات صنعت برق از جمله خطوط و شبكه انتقال و توزيع و فوق توزيع نيرو و گستردگي جغرافيايي اين اطلاعات در سطح زمين و لزوم استفاده از آنها در جهت افزايش خدمت رساني به مشتركان، نياز بكارگيري ابزارهاي تحليلي و تصميم گيري را بيش از پيش مشخص ساخته است.
بر اين اساس، در سالهاي اخير استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS نه تنها بعنوان ابزار قدرتمندي در كليه تصيميم گيري ها مورد استفاده قرار گرفته است.
سيستم اطلاعات جغرافيايي شامل مجموعه كاملي از مولفه هاي سخت افزار، نرم افزار، داده و كاربر به منظورگردآوري، ذخيره سازي، بهنگام سازي، پردازش، بازيافت، تجزيه وتحليل و ارائه خروجيهاي مختلف اطلاعات مكان مرجع، طراحي و ايجاد شده است.
گستردگي و حجم عظيم اطلاعات شبكه برق بصورت نقشه هاي چاپي و يا گزارشهاي متني تاثير منفي در امر تصميم گيري سريع و استفاده بهينه از زمان دارد كه با گسترش فناوري GIS تا حدودي زيادي اين مشكل برطرف شده است.
تهيه پايگاه اطلاعاتي مكاني و توصيفي، اندازه گيري فاصله عوارض مختلف از يكديگر و از ديگر عوارض از قبيل گسلها، نقاط مسكوني، ايجاد پرس و جو (Query) در يك لايه اطلاعاتي و يا بين چندين لايه با استفاده از توابع منطقي، ايجاد نقشه هاي محدوديت براي عوارض مختلف از جمله پستها، نيروگاهها و ...، امكان ترسيم مناطق حائل و حريم پيرامون عوارض مورد نظر بر طبق استانداردها و شرايط مورد نظر و ذخيره نتايج به فرمت لايه هاي اطلاعاتي، نمايش سه بعدي زمين، آناليزهاي فضائي و رويهم گذاري لايه هاي مختلف به منظور انجام مدلسازي جهت رفع مشكلات از جمله كاربردهاي GIS در صنعت برق به شمار مي رود.
همچنين مسير يابي بهينه خطوط انتقال،مكان يابي مناطق مناسب جهت احداث نيروگاهها، پستها، تاسيسات جديد و ...، مديريت اتقاقات شبكه انتقال نيرو، مديرت بحران و ريسك شبكه برق، امكان برآورد بار در محيط هاي دو بعدي و سه بعدي، امكان مشاهده پراكنش جغرافيايي بار،امكان ارائه خدمات مذكور به ساير استفاده كنندگان از طريق سيستمهاي تحت وب، انجام ارزيابيهاي زيست محيطي پيرامون نيروگاهها، بررسي روند تغيير كاربري اراضي و پيش بيني اين تغييرات براي آينده، ارزيابي امكانات و محدوديتهاي توسعه آتي واحدها و ظرفيت هاي نيروگاهي از ديگر موارد استفاده GIS در صنعت برق به شمار مي رود.
کد خبر : 69083
تاریخ : شنبه ، ٠٤ خرداد ١٣٩٢ ٠٨:٥٠
تعداد بازديد : ١٥٨٥
فرستنده خبر : هوشنگ رضايي