راه اندازي سامانه جامع جهت اجراي دستورالعمل توسعه مولد هاي مقياس كوچك

كليه متقاضيان احداث مولد مقياس كوچك جهت ثبت درخواست صدور موافقتنامه، تاييده اتصال، تاييده فني مولد و پروانه احداث ميباسيت علاوه بر درخواست فيزيكي به واحد مربوطه درخواست خود را به صورت الكترونيكي در سايت درگاه خدمات الكترونيك مولد هاي مقياس كوچك به ثبت رسانده و كد رهگيري دريافت كنند
ادرس سايت درگاه خدمات اكترونيك مولد مقياس كوچك: http://www.iranchp.ir/راهنماي استقاده از درگاه براي سرمايه گذاران و واحدهاي جلب مشاركت در قسمت دستورالعملها رديف 37 قرار دارد
کد خبر : 61384
تاریخ : یکشنبه ، ١١ تیر ١٣٩١ ١٢:١٢