افزايش توليد انرژي الكتريكي و راندمان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

توليد انرژي الكتريكي و راندمان نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق خيام، ميزان انرژي الكتريكي خالص توليدي در شركت مديريت توليد و بهره برداري نيروگاههاي سيكل تركيبي خيام در 9 ماه اول سال 1388 به 4740796 مگاوات ساعت رسيد كه اين مقدار نسبت به نه ماهه اول سال 1387 بيش از 7.25 درصد افزايش را نشان ميدهد و همچنين راندمان نيروگاه نيز در اين مدت از 01/47 درصد به 34/47 درصد افزايش يافته است. گفتني است نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور با توان نامي 1042 مگاوات شامل 6 واحد گازي 4/123 مگاواتي و 3 واحد بخار 5/100 مگاواتي است.
کد خبر : 27376
تاریخ : دو شنبه ، ٢١ دی ١٣٨٨ ١١:١٤
تعداد بازديد : ١٥٨١
فرستنده خبر : امير رحماني