اخبار
گردآوري شده توسط شرکت توانير
مديركل دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير؛ پياده سازي خدمات دولت الكترونيك در صنعت برق ...
نشست بررسي نتايج پروژه شناسايي و پياده سازي خدمات الكترونيكي در صنعت برق به منظور شناسايي خدمات شركتهاي برق منطقه اي و تدوين شناسنامه خدمات (به غير از حوزه خدمات مشتركين) از سوي دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير برگزار شد.