صفحه 1 از 1

فرصت هاي سرمايه گذاري براي افزايش راندمان نيروگاه ها مورد بررسي قرارگرفت

در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي نيروگاه هاي كشور
براساس بررسي هاي صورت گرفته بازگشت سرمايه در طرح هاي بهينه سازي و افزايش راندمان نيروگاه ها در يك مقطع زماني يك تا 3 ساله صورت مي گيرد.

رصد پتانسيل هاي برقي درقانون بودجه امسال

نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور برگزار شد
با هماهنگي معاونت برنامه ريزي شركت توانير، نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور با هدف بهره گيري و استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل هاي در نظر گرفته شده براي درآمد زايي، كسب منابع مالي به منظور خدمات رساني بهتر براي مشتركان توسط مجموعه صنعت برق برگزار شد.

نشست نمايندگان برق سه استان براي انتقال تأسيسات برق طبس به خراسان

به دنبال مصوبه هيات دولت صورت گرفت
تعيين تكليف پروژه 400 كيلوولت گلشن و تحويل و تحول آن از طريق معاونت برنامه ريزي شركت توانير وتحويل نيروگاه هاي ديزلي شهرستان طبس به برق خراسان يا شركت توزيع نيروي خراسان جنوبي توسط مجمع عمومي نيز از مفاد مهم اين نشست به شمار مي رود.

نرم افزار بودجه بخش توليد

اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري اختصاصي توليد،تعميرات اساسي و خريد لوازم يدكي نيروگاهها از طريق نرم افزار بودجه بخش توليد موضوع نامه شماره 1429/255/89 مورخ 2/05/89 و از طريق آدرس اينترنتي http://www.tavanir.org.ir/gmbs/sitew دريافت خواهد شد
صفحه 1 از 1