صفحه 1 از 1

عملكرد مطلوب توانير در پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيك

رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد
رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور در رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور ، عملكرد توانير را در پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيك مطلوب ارزيابي كرد.

امنيت اطلاعات اساس هرگونه توسعه در IT صنعت برق است

معاون تحقيقات و منابع انساني توانير
معاون تحقيقات و منابع انساني توانير در ششمين گردهمايي تخصصي فن آوري اطلاعات صنعت برق، ضمن تبيين استراتژيها و سياستهاي كلان ICT در اين صنعت، امنيت اطلاعات را به عنوان زيربناي هرگونه اقدامات توسعه اي در اين حوزه مورد تاكيد قرار داد.

لزوم مستند سازي تجارب گذشته در صنعت برق

در نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي در توانير تاكيد شد
معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت؛ برنامه تربيت مديران آينده را به عنوان يكي از محورهاي اصلي كنفرانس مديريت دانست و گفت: در سالهاي گذشته بيشتر سازمانها به مواردي غير از منابع انساني پرداختند، درحالي كه مديريت منابع انساني يكي از مهمترين چالش هاي سازمانها محسوب مي شود.

بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات

ازطريق ويدئو كنفرانس و با ارتباط تصويري و مجازي معاون وزير نيرو و مديرعامل توانيرصورت گرفت
درنشست كميسيون تحول اداري توانير كه با ارتباط و حضور مجازي معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مديرعامل توانيرازطرح ويدئو كنفرانس، بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات آغاز شد.
صفحه 1 از 1