صفحه 1 از 1

لزوم مستند سازي تجارب گذشته در صنعت برق

در نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي در توانير تاكيد شد
معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير نخستين جلسه كميته مديران پانزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت؛ برنامه تربيت مديران آينده را به عنوان يكي از محورهاي اصلي كنفرانس مديريت دانست و گفت: در سالهاي گذشته بيشتر سازمانها به مواردي غير از منابع انساني پرداختند، درحالي كه مديريت منابع انساني يكي از مهمترين چالش هاي سازمانها محسوب مي شود.

بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات

ازطريق ويدئو كنفرانس و با ارتباط تصويري و مجازي معاون وزير نيرو و مديرعامل توانيرصورت گرفت
درنشست كميسيون تحول اداري توانير كه با ارتباط و حضور مجازي معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مديرعامل توانيرازطرح ويدئو كنفرانس، بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات آغاز شد.
صفحه 1 از 1