صفحه 1 از 1

بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات

ازطريق ويدئو كنفرانس و با ارتباط تصويري و مجازي معاون وزير نيرو و مديرعامل توانيرصورت گرفت
درنشست كميسيون تحول اداري توانير كه با ارتباط و حضور مجازي معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و مديرعامل توانيرازطرح ويدئو كنفرانس، بهره برداري آزمايشي از 4 طرح جديد در حوزه فناوري اطلاعات آغاز شد.
صفحه 1 از 1