صفحه 1 از 1

تبادل انرژي بين شركتهاي توزيع برق مشهد و توزيع خراسان رضوي اجرايي شد

با انجام پروژه نصب لوازم اندازه گيري:
چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1