صفحه 1 از 1

عملكرد مطلوب توانير در پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيك

رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد
رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور در رييس امور توسعه دولت الكترونيك در سازمان اداري و استخدامي كشور ، عملكرد توانير را در پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيك مطلوب ارزيابي كرد.

امنيت اطلاعات اساس هرگونه توسعه در IT صنعت برق است

معاون تحقيقات و منابع انساني توانير
معاون تحقيقات و منابع انساني توانير در ششمين گردهمايي تخصصي فن آوري اطلاعات صنعت برق، ضمن تبيين استراتژيها و سياستهاي كلان ICT در اين صنعت، امنيت اطلاعات را به عنوان زيربناي هرگونه اقدامات توسعه اي در اين حوزه مورد تاكيد قرار داد.
صفحه 1 از 1