صفحه 1 از 1

تلاش هاي بازنشستگان در توسعه صنعت برق ستودني است

معاون مدير كل دفتر منابع انساني توانير گفت: تلاش هاي بازنشستگان در توسعه صنعت برق ستودني است.

همايش مورخ 94/5/6 بيمه

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1