صفحه 1 از 1

سرويس FCF اتوماسيون اداري جهت ارسال مكاتبات با وزارت نيرو برقرارشد

به همت دفترIT شركت برق منطقه اي فارس
با هدف انجام مكاتبات سازماني با وزارت نيرو بر بستري ايمن و مطمئن سرويس FCF قابل ارائه بر روي اتوماسيون اداري فرزين توسط دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات برق فارس طراحي و پياده سازي شد.
صفحه 1 از 1