صفحه 1 از 1

همايش فناوري اطلاعات و آمار صنعت برق برگزار مي شود

از فردا توسط توانير
همايش سالانه فناوري اطلاعات و ارتباطات صنعت برق كشور از فردا و با حضور مديرعامل توانير، آغاز به كار مي كند.

پياده سازي خدمات دولت الكترونيك در صنعت برق مستلزم كار جمعي است

مديركل دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير
نشست بررسي نتايج پروژه شناسايي و پياده سازي خدمات الكترونيكي در صنعت برق به منظور شناسايي خدمات شركتهاي برق منطقه اي و تدوين شناسنامه خدمات (به غير از حوزه خدمات مشتركين) از سوي دفتر فن آوري اطلاعات و آمار توانير برگزار شد.
صفحه 1 از 1