صفحه 1 از 1

برگزاري جلسه مميزي

جلسه مميزي با حضور كارشناسان دفتر پشتيباني فني توزيع برگزار گرديد. در اين جلسه كليه چك ليست هاي مهندسي بررسي و اصلاح گرديد

برنامه هاي صنعت برق براي رسيدن به آرماني جديد/ تلفات شبكه به كمتر از 10 درصد كاهش مي يابد

مهندس حائري درآيين گشايش كنفرانس و نمايشگاه بين المللي ترانسفورماتور عنوان كرد
مديرعامل شركت توانير خبر داد: ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل تعداد بالاي آنها در شبكه برق و عدم استفاده از ورقه هسته كم تلفات، داراي هدررفت انرژي بالايي هستند و به همين دليل برنامه اي در توانير براي برون رفت از اين مشكل تدوين شده است.

گزارش بازديد از نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي به عنوان يكي از مناسب ترين راه حل ها جهت تنظيم بار شبكه برق مطرح شده اند

بهينه سازي سرعت نرم افزار تخصصي GIS

نشست تخصصي بهينه سازي سرعت نرم افزار GIS،

برگزاري جلسه زيركميته ملي نرم افزار GIS در محل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان

چهارمين جلسه زيركميته نرم افزار PDN-GIS

تشكيل صد گروه بازرسي براي شناسايي برق هاي غيرمجاز در مازندران

تا سال 95 بيش از 100 گروه بازرسي براي بررسي انشعابات غير مجاز در توزيع برق مازندران فعال خواهند شد.
صفحه 1 از 1