صفحه 1 از 1

امتياز بهره برداري از شبكه فيبرنوري صنعت برق كشو واگذار شد

با امضاي يك قرارداد و به مدت 10 سال
قرارداد سه جانبه واگذاري امتياز بهره برداري از شبكه فيبرنوري صنعت برق كشور ميان شركت توانير و شركت ارتباطات زيرساخت (وزارت ارتباطات) و يك شركت خصوصي به امضا رسيد.
صفحه 1 از 1