صفحه 1 از 1

راه اندازي سامانه جديد نظام پيشنهادها در شركت توانير

در پي راه اندازي سامانه جديد نظام پيشنهادهاي شركت توانير، رويكردهاي جديد اين نظام در 10 بند از سوي معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير تشريح شد.

برنامه ها و عملكرد توانير در استقرار نظام پيشنهادها تشريح شد

از سوي مهندس رضايي معاون منابع انساني و تحقيقات شركت توانير برنامه ها و عملكرد توانير در استقرار نظام پيشنهادها تشريح شد

اهداي نشان ملي خدمت به معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي

نشان ملي خدمت توسط رئيس جمهور به مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اهدا شد.

جايزه سطح 1 "مديريت سلامت اداري سازمان هاي پيشرو " به توانير رسيد

يك سوم جوايز سلامت اداري در دست برقي ها
در دومين دوره آيين مديريت سلامت اداري كه در تهران برگزار شده بود، شركت توانير جايزه سطح يك سازمان هاي پيشرو سلامت اداري را كسب كرد.

شماره دوم پيك نظام پيشنهادها منتشر شد

چکیده خبر موجود نیست.
صفحه 1 از 1