صفحه 1 از 1

تعيين اهداف 12 گانه صنعت برق در سند چشم انداز توانير

سند چشم انداز توانير در افق 1404 نهايي شد
سند چشم انداز شركت توانير در افق سال 1404 پس از جلسات متعدد، نهايي شد. در اين سند اهدافي 12 گانه براي صنعت برق ترسيم شده است كه از آن جمله مي توان به تاب آوري شبكه و توانمندي صنعت در مديريت بحران و پدافند غير عامل، اتوماسيون و هوشمندسازي شبكه برق، كسب فناوريهاي نوين و كاربردي، مركزيت تبادل برق در منطقه و مديريت عرضه و تقاضاي برق اشاره كرد.

شرايط صنعت برق ديناميك است

مديرعامل توانير
مديرعامل توانير گفت: در صنعت برق و يا ساير صنايع نبايد مسائل را به صورت ماندگار يا در حال گذر در نظر بگيريم و بگوئيم كه يا شرايط خيلي خوب و عالي است يا اينكه شرايط بد و وضعيت بحراني است، بلكه بايد بين دوحالت ماندگار و درحال گذر، وضعيت ديگري به نام ديناميكي را در نظر بگيريم و بايد سعي كنيم در شرايط ديناميكي حركت كنيم.

فرصت هاي سرمايه گذاري براي افزايش راندمان نيروگاه ها مورد بررسي قرارگرفت

در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي نيروگاه هاي كشور
براساس بررسي هاي صورت گرفته بازگشت سرمايه در طرح هاي بهينه سازي و افزايش راندمان نيروگاه ها در يك مقطع زماني يك تا 3 ساله صورت مي گيرد.

رصد پتانسيل هاي برقي درقانون بودجه امسال

نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور برگزار شد
با هماهنگي معاونت برنامه ريزي شركت توانير، نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور با هدف بهره گيري و استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل هاي در نظر گرفته شده براي درآمد زايي، كسب منابع مالي به منظور خدمات رساني بهتر براي مشتركان توسط مجموعه صنعت برق برگزار شد.

نشست نمايندگان برق سه استان براي انتقال تأسيسات برق طبس به خراسان

به دنبال مصوبه هيات دولت صورت گرفت
تعيين تكليف پروژه 400 كيلوولت گلشن و تحويل و تحول آن از طريق معاونت برنامه ريزي شركت توانير وتحويل نيروگاه هاي ديزلي شهرستان طبس به برق خراسان يا شركت توزيع نيروي خراسان جنوبي توسط مجمع عمومي نيز از مفاد مهم اين نشست به شمار مي رود.

بررسي پروژه هاي برقي سه استان

در اين نشست هم انديشي مقرر شد شركت ها پروژه ها را بر اساس اهميت و هزينه ها، اولويت بندي و نسبت به اجراي آنها اقدام كنند.

بهره برداري از 9 طرح انتقال و فوق توزيع در خوزستان آغاز مي شود

اين پروژه ها در شهرهاي اهواز، انديمشك، شوش، بيدرويه، بهبهان، مسجد سليمان، سربندر و خرمشهر قرار دارند.
صفحه 1 از 1