• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 2 روز پيش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
مديرعامل توانير
› شرايط صنعت برق ديناميك است
مديرعامل توانير گفت: در صنعت برق و يا ساير صنايع نبايد مسائل را به صورت ماندگار يا در حال گذر در نظر بگيريم و بگوئيم كه يا شرايط خيلي خوب و عالي است يا اينكه شرايط بد و وضعيت بحراني است، بلكه بايد بين دوحالت ماندگار و درحال گذر، وضعيت ديگري به نام ديناميكي را در نظر بگيريم و بايد سعي كنيم در شرايط ديناميكي حركت كنيم.
١٣٩٣-٠٩-٠٦ ٢١:٤٧
در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي نيروگاه هاي كشور
› فرصت هاي سرمايه گذاري براي افزايش راندمان نيروگاه ها مورد بررسي قرارگرفت
براساس بررسي هاي صورت گرفته بازگشت سرمايه در طرح هاي بهينه سازي و افزايش راندمان نيروگاه ها در يك مقطع زماني يك تا 3 ساله صورت مي گيرد.
١٣٩٢-٠٥-٢٣ ١٥:١٢
نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور برگزار شد
› رصد پتانسيل هاي برقي درقانون بودجه امسال
با هماهنگي معاونت برنامه ريزي شركت توانير، نشست هم انديشي آشنايي با ظرفيت هاي قانون بودجه 92 كشور با هدف بهره گيري و استفاده هرچه بيشتر از پتانسيل هاي در نظر گرفته شده براي درآمد زايي، كسب منابع مالي به منظور خدمات رساني بهتر براي مشتركان توسط مجموعه صنعت برق برگزار شد.
١٣٩٢-٠٤-١٩ ١٠:٢١
به دنبال مصوبه هيات دولت صورت گرفت
› نشست نمايندگان برق سه استان براي انتقال تأسيسات برق طبس به خراسان
تعيين تكليف پروژه 400 كيلوولت گلشن و تحويل و تحول آن از طريق معاونت برنامه ريزي شركت توانير وتحويل نيروگاه هاي ديزلي شهرستان طبس به برق خراسان يا شركت توزيع نيروي خراسان جنوبي توسط مجمع عمومي نيز از مفاد مهم اين نشست به شمار مي رود.
١٣٩٢-٠٤-١٦ ١٢:٠٩
› بررسي پروژه هاي برقي سه استان
در اين نشست هم انديشي مقرر شد شركت ها پروژه ها را بر اساس اهميت و هزينه ها، اولويت بندي و نسبت به اجراي آنها اقدام كنند.
١٣٩٢-٠٤-٠٥ ٠٩:٠٣
› بهره برداري از 9 طرح انتقال و فوق توزيع در خوزستان آغاز مي شود
اين پروژه ها در شهرهاي اهواز، انديمشك، شوش، بيدرويه، بهبهان، مسجد سليمان، سربندر و خرمشهر قرار دارند.
١٣٩١-٠٩-٠٦ ١٣:١٨