سومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري 1398

كارگاه آموزشي بازرسان ويژه مبارزه با رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري سال 1398

در اجراي ماده 7 دستورالعمل اجرايي مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوري (مبارزه با رشوه و سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري) کارگاه آموزشي 3 روزه در 4 حوزه تخصصي شامل تدارکات و قراردادها، منابع انساني، مالي و مشترکين به تفکيک شرکت هاي برق منطقه ‎اي و توزيع نيروي برق در بهمن ماه سال 1398 برگزار گرديد.

  • زبان : پارسي