جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير

جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير در دو روز "ويژه كميته هاي تخصصي" و "ويژه كليه پرسنل" برگزار شد.

مشخصات دوره:

عنوان: جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير


عكس


تاريخهاي برگزاري دوره:

جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير "ويژه كميته هاي تخصصي" در تاريخ 21/03/92 ساعت 9-12 در سالن كنفرانس شهيد قاسمي برگزار گرديد. 192 نفر ساعت

جلسه آموزش نرم افزار نظام پيشنهادهاي شركت توانير "ويژه كليه پرسنل" در تاريخ 22/03/92 ساعت 9-12 در سالن كنفرانس شهيد قاسمي برگزار گرديد. 180 نفر ساعت

  • زبان : پارسي
  • محل برگزاري : سالن اجتماعات ساختمان شهيد قاسمي ، شركت مادر تخصصي توانير، تهران، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي