دوره آموزشي آشنايي با نظام پيشنهادها

دوره اول : دوره آموزشي آشنايي با نظام پيشنهادها
مشخصات دوره

عنوان : دوره آموزشي آشنايي با نظام پيشنهاد ها

تاريخ هاي برگزاري دوره : 89/03/11-89/03/12-89/03/18-89/03/19 مجموعا در 8 نوبت (در هر روز در دونوبت 8-10 و 10:30-12:30)

شرکت کنندگان سخنران : دکتر مجيد کردرستمي
آقاي دکتر کردرستمي مجري طرح ملي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها، عضو هيات علمي دانشگاه بوده و سابقه مشاوره در حوزه نظام پيشنهادها در وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، پست و تلگراف و تلفن، بهداشت و درمان، جهاد و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح دارند.در زمان برگزاري دوره نيز مشاورعالي در حوزه مديريت در وزارت مسكن و شهرسازي بودند. از آثارايشان مي توان به  82 مقاله و تاليف 10 جلد کتاب اشاره نمود.نتيجه نظرسنجي از شرکت کنندگان دوره

-گزارش تفصيلي نظرسنجي  • زبان : پارسي