صفحه 1 از 1

اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ١٧ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه
صفحه 1 از 1