صفحه 1 از 1

چهارمين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز نهايي: در ادامه سمينارهاي پيشين جمع بندي مطالب و ارائه مطالعه موردي
از: ١٠ تیر ١٣٩٢ تا: ١٠ تیر ١٣٩٢ ادامه

سومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز سه: تعيين مشخصات فني تجهيزات جانبي
از: ٢٠ شهریور ١٣٩١ تا: ٢٠ شهریور ١٣٩١ ادامه

دومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز دو: تعيين محدوده، شرايط و نيازمنديهاي مطالعات
از: ٠٧ آذر ١٣٩٠ تا: ٠٧ آذر ١٣٩٠ ادامه
صفحه 1 از 1