صفحه 1 از 1

گردهمايي ساليــانه مسئولين و مديران دفاتر تحقيقات شركتهاي توزيع نيروي برق ايران

زمان: 3 اسفند ماه سال جاري مكان: شركت توزيع نيروي برق هرمزگان
از: ٠٣ اسفند ١٣٩٠ تا: ٠٣ اسفند ١٣٩٠ ادامه

گردهمايي ساليانه مديران دفاتر تحقيقات شركتهاي زيرمجموعه توانير

زمان: 10 اسفند ماه سال جاري
مكان: شركت برق منطقه‌اي كرمان
از: ١٠ اسفند ١٣٩٠ تا: ١٠ اسفند ١٣٩٠ ادامه

هشتمين همايش بين المللي انرژي

از: ٠٣ خرداد ١٣٩٠ تا: ٠٤ خرداد ١٣٩٠ ادامه
صفحه 1 از 1