صفحه 1 از 1

Knowledge Maps and Information Retrieval (KMIR)

Knowledge Maps and Information Retrieval (KMIR) Workshop at Digital Libraries 2014 11th September 2014, London, UK

مديريت دانش (مديريت خرد در شركت KGM)

از: ١١ بهمن ١٣٨٨ تا: ١١ بهمن ١٣٨٨ ادامه
صفحه 1 از 1