صفحه 1 از 1

سومين كنفرانس تجهيزات دوار در صنايع نفت و نيرو

فرا خوان ارسال مقاله -
دبير خانه دائمي كنفرانس : تهران: خ شهيد بهشتي ساختمان 442 طبقه 4 واحد 18
تلفن : 88556492-6
-
فاكس :88719960
-
info@iranrotate.com
از: ٠١ آذر ١٣٩٠ تا: ٠٢ آذر ١٣٩٠ ادامه

كنفرانس ها ي دفتر فني و نظارت انتقال

كنفرانس ها ي دفتر فني و نظارت انتقال
صفحه 1 از 1