صفحه 1 از 1

سمينار تخصصي واحدهاي گازي كوچك

اولين سمينار تخصصي واحدهاي گازي كوچك با حضور متخصصين ذيربط آذرماه جاري در محل نيروگاه طرشت برگزار مي گردد.

سومين سمينار تخصصي واحدهاي گازي V94.2

سومين سمينار تخصصي واحدهاي گازي V94.2 با حضور متخصصين ذيربط در تاريخ يازدهم اسفند سال جاري در محل نيروگاه طرشت برگزار مي گردد.
از: ١١ اسفند ١٣٨٨ تا: ١١ اسفند ١٣٨٨ ادامه

دومين سمينار تخصصي واحدهاي گازي GEF9

از: ٢٤ آذر ١٣٨٨ تا: ٢٥ آذر ١٣٨٨ ادامه

دومين سمينار تخصصي واحد هاي گازي V94.2

از: ٢٤ آذر ١٣٨٧ تا: ٢٥ آذر ١٣٨٧ ادامه

اولين سمينار تخصصي واحدهاي گازي V94.2

سمينار بررسي مسائل و مشكلات بهره برداري و تعميرات واحدهايGEF9
از: ٠١ دی ١٣٨٦ تا: ٠١ دی ١٣٨٦ ادامه
صفحه 1 از 1