صفحه 1 از 1

چهارمين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز نهايي: در ادامه سمينارهاي پيشين جمع بندي مطالب و ارائه مطالعه موردي
از: ١٠ تیر ١٣٩٢ تا: ١٠ تیر ١٣٩٢ ادامه

بررسي تطبيقي اتوماسيون توزيع به همراه خلاصه گزارش نهايي

اتوماسيون ثانويه (فشار ضعيف) و اوليه (فشار متوسط)توزيع از ديدگاه عوامل پنج گانه (مديريتي ،فضاي كاركردي،فني،فرهنگي و اقتصادي)

سومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز سه: تعيين مشخصات فني تجهيزات جانبي
از: ٢٠ شهریور ١٣٩١ تا: ٢٠ شهریور ١٣٩١ ادامه

دومين سمينار تعيين الزامات فني اتصال به شبكه توزيع و بهره برداري از مولدهاي توليد پراكنده

فاز دو: تعيين محدوده، شرايط و نيازمنديهاي مطالعات
از: ٠٧ آذر ١٣٩٠ تا: ٠٧ آذر ١٣٩٠ ادامه

مطالب ارائه شده در سمينار تخصصي GIS توزيع

88/5/25
از: ٢٥ مرداد ١٣٨٨ تا: ٢٥ مرداد ١٣٨٨ ادامه
صفحه 1 از 1