صفحه 1 از 12

دومين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ٠١ شهریور ١٣٩٦ تا: ٠١ شهریور ١٣٩٦ ادامه

اولين نشست تخصصي آموزشي بازرسان مبارزه با رشوه و سواستفاده از مقام اداري

همايش آموزشي بازرسان مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات كشوري صنعت برق
از: ١٧ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٧ اسفند ١٣٩٥ ادامه

كنفرانس بين المللي مديريت ارزش آفرين اسفند 95

از: ١٥ اسفند ١٣٩٥ تا: ١٦ اسفند ١٣٩٥ ادامه

نهمين كنفرانس بين المللي مديريت دانش 1395

از: ٠٧ بهمن ١٣٩٥ تا: ٠٨ بهمن ١٣٩٥ ادامه
صفحه 1 از 12